Regulamin wydarzenia
Regulamin wydarzenia opisuje zasady zakupu biletów oraz udziału w wydarzeniu.
Data opublikowania regulaminu: 26.07.2019 r.
§1. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki, na jakich w dniu 25 września 2019 roku odbędzie się konferencja Lightness conf 2019 (dalej zwana „Konferencją").
 2. Organizatorem konferencji jest Lightness Zyta Machnicka z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 7/24, 30-715 Kraków, NIP: 6912320890 (dalej „Organizator") .
 3. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby, które zgłosiły udział zgodnie z § 2 oraz otrzymały potwierdzenie rejestracji (dalej „Uczestnicy").
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnika na konferencję, a poprzez jego dokonanie uczestnicy akceptują jego treść.
 5. Oficjalną stroną internetową Konferencji jest conf.lightness.pl
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie poprzez publikację zmienionego Regulaminu na stronie Konferencji.

§2. Zgłoszenie.

 1. Zgłoszenie na Konferencję musi być dokonane samodzielnie przez uczestnika za pośrednictwem formularza rejestracyjnego uzupełnionego na stronie w serwisie evenea.pl lub na stronie lightnessconf.pl.
 2. Każdy zgłaszający wypełnia jeden formularz zgłoszeniowy.
 3. Zgłoszenie udziału w Konferencji powinno zostać dokonane w terminie do dn. 24.09.2019 roku, do godz. 20:00.
 4. Zgłoszenie zostanie potwierdzone na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Uczestnika bez podania przyczyny.
 6. W związku z ograniczoną liczbą miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.
 7. Wszelka korespondencja dotycząca zgłoszeń inna niż wypełnienie formularza powinna zostać przesłana do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: conf@lightness.pl

§3. Płatności.

 1. Udział w Konferencji jest płatny.
 2. Cena udziału w Konferencji jednego Uczestnika wynosi 600 zł netto (słownie: sześćset złotych netto) płatne najpóźniej do 15.08.2019 roku i 700 zł netto (słownie: siedemset złotych netto) od 16.08.2019 roku.
 3. Bilet grupowy upoważnia do wejścia trzech Uczestników a cena wynosi 1500 zł netto (słownie: tysiąc pięćset złotych netto) płatne do 15.08.2019 roku i 1800 zł netto (słownie: tysiąc osiemset złotych netto) płatne od 16.08.2019 roku.
 4. Warunkiem Uczestnictwa w Konferencji, jest wpłata pełnej kwoty za bilet wymienionej w §3 24.09.2019 roku, do godz. 20:00, przed rozpoczęciem konferencji,dokonana na stronie z rejestracją na wydarzenie.
 5. Wystawienie faktury VAT za zakupione bilety następuje na żądanie Uczestnika, tylko w przypadku, gdy w procesie zakupu była zaznaczona opcja „Faktura VAT" a dane do wystawienia dokumentu podane były prawidłowo.
 6. Faktura będzie wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika podczas zakupu, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
 7. Organizator zaznacza, iż Uczestnik nie ma możliwości dokonania zwrotu zakupionego biletu, a jedynie może dokonać zmiany danych Uczestnika - po wcześniejszym poinformowaniu o takiej zamianie Organizatora wydarzenia, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia.

§4. Organizacja.

 1. Konferencja odbywa się w miejscu wskazanym przez Organizatora. Planowane miejsce odbycia Konferencji – Akademickie Centrum Kultury Klub Studio, ul. Witolda Budryka 4, 30-072 Kraków
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Konferencji na inne miejsce na terenie Krakowa, o czym poinformuje Uczestników z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom: całodzienny serwis kawowy, przerwy gastronomiczne
 4. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania na czas Konferencji.
 5. Konferencja może być filmowana i fotografowana jedynie przez Organizatora. Zakazane jest nagrywanie przez Uczestników podczas Konferencji bez uprzedniej zgody Organizatora.
 6. Dozwolone jest wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konferencji jedynie na użytek własny.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Konferencji oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.

§5. Zobowiązania Organizatora.

 1. Organizator zapewnia, że dołoży starań, aby zagwarantować jakość Konferencji zgodnej z jej programem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji lub odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych punktów programu.
 4. Zmiana terminu, zmiana godzin w programie wydarzenia, a także odwołanie Konferencji lub jej punktów nie może stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora. W przypadku odwołania konferencji użytkownikowi przysługuje zwrot kosztów biletu wstępu na konferencję.

§6. Zobowiązania Uczestnika.

 1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem Konferencji, zakup biletu oznacza pełną akceptację punktów w nim zawartych.
 2. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Polityką prywatności
 3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem miejsca wydarzenia (przepisy przeciwpożarowe etc), który dostępny jest na miejscu Konferencji tj.: Akademickie Centrum Kultury Klub Studio, ul. Witolda Budryka 4, 30-072 Kraków.
 4. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i przestrzeni wykorzystywanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii oraz filmów wykonanych przez Organizatora. Osoby określone w zdaniu poprzednim wyrażają zgodę w szczególności na zamieszczanie zdjęć i fotografii w sieci Internet na stronach internetowych należących do Organizatora oraz stronach internetowych związanych z Konferencją, na profilach Organizatora na portalach społecznościowych (takich jak: Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube itp.) oraz w prasie

§7. Własność intelektualna.

 1. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem strony internetowej Konferencji zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych im materiałów wyłącznie w zakresie użytku własnego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.

§8. Odpowiedzialność.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek naruszenia Regulaminu przez Uczestników;
 2. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika materiałów, danych oraz informacji udostępnianych w ramach Konferencji niezależnie od celu;
 3. jakiekolwiek szkody wynikłe z nie odbycia się Konferencji lub zmian w jej programie.
 4. rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.

§9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Lightness Zyta Machnicka z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 7/24, 30-715 Kraków, NIP: 6912320890.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konferencji.
 3. Organizator Konferencji zapewnia należytą ochronę danych osobowych Uczestników. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Uczestników będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co oznacza, że Organizator zastosował środki techniczne i organizacyjne zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 4. Przy dokonywaniu rejestracji Uczestnik wyraża dobrowolną i świadomą zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji komunikatów dotyczących organizacji Konferencji.
 5. Organizator będzie przetwarzał i udostępniał dane osobowe Uczestników, które są niezbędne do umożliwienia przeprowadzenia na zasadzie umowy powierzenia.
 6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Dane osobowe Uczestników Organizator przekazuje również do następujących kategorii odbiorców: dostawcy usług hostingowych, dostawcy systemów do marketingu online, dostawcy usług analitycznych, a także do organów administracji publicznej. Dane trafiają tym samym także do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przy czym Organizator zapewnia, że są to zaufani partnerzy prowadzących działalność zgodnie ze standardami przetwarzania danych ustanowionych przez Unię Europejską.
 8. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 9. W trakcie zakupu biletów osoba wypełniająca formularz może zostać poproszona o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez Organizatora w formie elektronicznej lub telefonicznej, dotyczących własnych produktów lub usług bądź produktów lub usług podmiotów współpracujących z Organizatorem. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem, aby mogły one przeprowadzać własne działania marketingowe w formie elektronicznej lub telefonicznej, w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.
 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji świadczeń związanych z prawidłową realizacją świadczeń oraz obowiązków Organizatora.
 11. Wysłanie przez Uczestnika wypełnionego formularza rejestracji jest równoznaczne z:
a) potwierdzeniem przez Uczestnika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu,
b) wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konferencji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, klauzulami informacyjnymi oraz wyrażonymi zgodami.

§10. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konferencją należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Lightness Zyta Machnicka z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 7/24, 30-715 Kraków, z dopiskiem „Lightness conf 2019", w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia Konferencji – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§11. Postanowienia końcowe.

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu prawidłowej realizacji Konferencji jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Organizator odpowiada jedynie z tytułu szkody powstałej u Uczestników, wyrządzonej na skutek rażącego niedbalstwa Organizatora
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.